Cennik - CKiB

Cennik

zobacz cennik

Cennik

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteki, z siedzibą w Szczańcu (66-225), przy ul.  Herbowej 31 , z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: biblioteka.ckib.szczaniec@gmail.com
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Demichowicz, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@szczaniec.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
 2. b) realizacji umów,
 3. c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
 4. d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności
  w zakresie:

 

Realizowane zadanie Podstawa prawna
     Zaspokajanie potrzeb
oświatowych, kulturalnych oraz informacyjnych społeczeństwa
Ustawa  z dnia 27  czerwca 1997  r.
o  bibliotekach  (Dz. U. Nr 85,  poz. 539
z późn.  zm.).
Wychowanie, edukacjai upowszechnianie kultury Ustawa z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 

 1. e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
  /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
 • udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i samokształceniowej, zwłaszcza dotyczącej wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 • rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
 • organizowanie konkursów i warsztatów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 

 • organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

–  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

–  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

–  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

 

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

 

Podstawa prawna:

– art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Partnerzy: