Cennik - CKiB

Cennik

zobacz cennik

PRACA

Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu zatrudni pracownika na stanowisko

Kierownik Biblioteki będącego jednocześnie zastępcą Dyrektora CKiB w Szczańcu

 

Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane bibliotekoznawstwo)
 • znajomość systemów bibliotecznych oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office

 

Określenie umiejętności i kompetencji kandydata:

 • znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych,
 • zdolności menedżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych,
 • doświadczenie i umiejętność pozyskiwania dla instytucji pozabudżetowych środków finansowych, w tym z funduszy europejskich, doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi
 • cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem biblioteki
 • umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilne wynagrodzenie
 • świadczenia socjalne

 

Wykaz wymaganych dokumentów składanych przez osoby przystępujące do konkursu:

 • ofertę – zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Kierownika Biblioteki będącego jednocześnie zastępcą Dyrektora CKiB w Szczańcu,
 • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenia, że:
 1. kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karne skarbowe (załącznik nr 2),
 2. uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (załącznik nr 2),
 3. uczestnik posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
 4. stan zdrowia uczestnika pozwala na pracę na stanowisku kierowniczym (załącznik nr 2),
 5. uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w konkursie na stanowisko Kierownika Biblioteki będącego jednocześnie zastępcą Dyrektora CKiB w Szczańcu zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016

na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik nr 3),

 1. dodatkowe dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe uczestnika oraz rekomendacje, opinie, itp.

 

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 15 listopada 2019 roku w Centrum Kultury i Biblioteki
w Szczańcu – Mediateka – 66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 31, pocztą na wskazany powyżej adres
lub pocztą elektroniczną na adres: 
dyrektor.ckib.szczaniec@gmail.com

 

Partnerzy: