Deklaracja dostępności - CKiB

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.ckib.com.pl

Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckib.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,
 • Do niektórych treści wizualnych nie dodano opisów alternatywnych,
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy,
 • Na stronie występują linki, które nie zawierają treści,
 • Ładowanie treści nie jest anonsowane,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • W serwisie występują błędy kodu HTML i CSS,
 • Część treści wyświetlanych w serwisie (zakładka aktualności) importowane jest automatycznie zewnętrznych serwisów społecznościowych.

Wyłączenia

 • Na stronie istnieją dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy tj. 23 września 2020.
 • Na stronie istnieją treści importowane automatycznie z zewnętrznych serwisów społecznościowych, których format lub treść może nie spełniać wymogów ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Napierała.
 • E-mail: dyrektor.ckib.szczaniec@gmail.com
 • Telefon: 516 664 129

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu
 • Adres: Centrum Kultury i Biblioteki
  Herbowa 31
  66-225 Szczaniec
 • E-mail: dyrektor.ckib.szczaniec@gmail.com
 • Telefon: 516 664 129

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury i Biblioteki wyposażony jest w osobne wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oba wejścia posiadają poręcze ułatwiające podejście i zabezpieczające przed upadkiem. Podjazd oraz schody wykonane w technologii zabezpieczającej przed poślizgnięciem się. Drzwi budynku są szerokie ze zminimalizowanym progiem umożliwiające bezproblemowe wejście do budynku. Przed drzwiami znajduje się dzwonek informujący pracowników o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej. Parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację przeszkód architektonicznych typu progi, stopnie, wąskie drzwi i korytarze. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Sala wielofunkcyjna CKiB znajduje się na parterze. Wejście jest szerokie dające możliwość swobodnego wjechania osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

– Strona internetowa Centrum Kultury i Biblioteki została wyposażona w panel ułatwień dostępu znajdujący się zawsze po lewej stronie ekranu.

– Panel ułatwień dostępu dostępny jest zawsze w trakcie korzystania z serwisu.

 

Inne informacje i oświadczenia

Strona CKIB pod względem dostępności, poddana została samoocenie na podstawie przeprowadzenia kilku niezależnych testów, w których uzyskała następujące wyniki:

Tintgun Checker – http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=59b0cfac-4807-4b1a-8247-2060d9bb6c41 – 99,59%

Steinprove – https://siteimprove.com/en-gb/accessibility/result/?website=www.ckib.com.pl&email=juhas87@gmail.com – 100%

AChecker – https://achecker.ca/checker/index.phplink do wyniku (dokument pdf)

Oraz samooceny na podstawie wymagań standardu WCAG 2.1 AA

 

Partnerzy:
Skip to content